ฐานข้อมูลนก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 Birds Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ค้นหาข้อมูลนก
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานข้อมูลนก
» ข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับนก
» เครือข่าย/ชมรมอนุรักษ์นก
» งานวิจัยด้านนก
» เว็บข้อมูลนกที่เกี่ยวข้อง
» vdo ที่เกี่ยวข้องกับนก
» ห้องสมุดนก
» กระดานถาม-ตอบ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

งานวิจัย นก ที่เกี่ยวข้อง
12
ชื่องานวิจัย/วารสารชื่อผู้แต่งที่อยู่แหล่งที่มาปี พ.ศ.
สุธิดา อินทรเกษตร
โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ อ.เมือง จ.ตาก
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก โครงการครุวิจัย สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2553
สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์
กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดหนังสือฉบับอี-บุ๊ค และภาพนกในประเทศไทย ได้ที่ www.dnp.go.th/environment
2544
นายมงคล ไชยภักดี * และวัลยา ไชยภักดี *
* กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจําปี 2553.
2553
นายธนากร ยศยิ่ง และคณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์
2555
     
12
       
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-875432 โทรสาร 053-353830