ฐานข้อมูลนก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 Birds Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ค้นหาข้อมูลนก
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานข้อมูลนก
» ข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับนก
» เครือข่าย/ชมรมอนุรักษ์นก
» งานวิจัยด้านนก
» เว็บข้อมูลนกที่เกี่ยวข้อง
» vdo ที่เกี่ยวข้องกับนก
» ห้องสมุดนก
» กระดานถาม-ตอบ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

:: เกี่ยวกับโครงการ ::     

              โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการวิจัย (research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งมีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนก เพื่อหาจำนวนนกในเขตภาคเหนือตอนบนขึ้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้นกเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอยู่ในธรรมชาติเพื่อแต่งเติมสีสันและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง  แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล  การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล   และการเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางการเกษตรได้ต่อไป

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
                 
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้  ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีนกที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ   ซึ่งทางผู้วิจัยไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

:: คณะทำงานวิจัย ::รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Assoc. Prof. Dr.Yanin Opatpatanakit


ตำแหน่งวิชาการ

รองศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

0-5387-5458, 5432

ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นกในเขตภาคเหนือตอนบน
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
Asst. Prof. Dr.Prapakorn Tarachai

ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

p_tarachai@hotmail.com

0-5387-5439, 5432

หัวหน้าโครงการวิจัย
วิเคราะห์/ตรวจสอบ
ข้อมูลนกในเขตภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

somchai@mju.ac.th

0-5387-3278
นักวิจัย :
 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลนกในเขตภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-875432 โทรสาร 053-353830