รายงานแสดงอุปนิสัย ถิ่นอาศัย และ อาหารของนก‎
 
หน้า‎
 
 
26-Oct-2021
  
1
 
   
  
 
 
อาหาร‎
 
 
ถิ่นอาศัย‎
  
 
ชื่อนก‎
อุปนิสัย‎
   
   
  
 
 
นกกระทาทุ่ง‎
 
มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นครอบครัว มี‎
กิจกรรมหากินในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะ‎
ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ปกติมักเดินหากิน‎
ในบริเวณพื้นดินที่มีหญ้าหรือวัชพืชปก‎
คลุมแน่นทึบ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะ‎
ส่งเสียงร้องเกือบตลอดทั้งวัน แต่ส่วน‎
ใหญ่จะส่งเสียงร้องในช่วงเช้าและบ่าย‎
เพื่อดึงดูดตัวเมียและประกาศอาณาเขต ‎
เสียงร้อง ‎“‎ตะ‎-‎ต๊าก‎-‎ตะ‎-‎ต่า‎”‎
 
ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ได้แก่ ป่าเต็งรัง ‎
ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่ พบได้ที่‎
ระดับความสูงไม่เกิน ‎1‎,‎500 ‎เมตร‎
 
เมล็ดพืช ขุยไผ่ เมล็ดหญ้า ‎
และยอดอ่อนของพืช กิน‎
แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน ‎
และสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่‎
บนพื้นดิน หากินโดยการคุ้ย‎
เขี่ยเช่นเดียวกับไก่‎
 
    
 
 
 
นกโพระดกคาง‎
เหลือง‎
 
มักพบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงโดย‎
เฉพาะตามต้นไม้ที่ผลกำลังสุก เสียงร้อง‎
แหลม ‎“‎ปุ‎-‎รุก ปุ‎-‎รุก ปุ‎-‎รุก‎” ‎ติดต่อกัน ใน‎
ช่วงฤดูผสมพันธุ์จะส่งเสียงร้องทั้งวัน แต่‎
จะร้องบ่อยมากในช่วงเช้าและช่วงเย็น‎
 
ป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง ‎900 ‎
เมตรขึ้นไป‎
 
ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกิน ‎
แมลง ตัวหนอน และสัตว์‎
ขนาดเล็กบ้างตามโอกาส‎
 
    
 
 
 
นกโพระดกหน้าผาก‎
ดำ‎
 
มักพบอยู่โดดเดี่ยว หรือเป็นคู่ อาจพบ‎
เป็นฝูงโดยเฉพาะบนต้นไม้ที่กำลังออก‎
ลูกสุก และอาจพบรวมฝูงกับนกโพระดก‎
ชนิดอื่น เมื่อกินอาหารอิ่มมักจะขึ้นไป‎
เกาะบนกิ่งไม้สูง ๆ แล้วส่งเสียงร้องแหลม‎
สูง ‎“‎โก‎-‎เต็ก โก‎-‎เต็ก ติดต่อกัน มักจะร้อง‎
ทั้งวัน แต่จะร้องบ่อยมากในช่วงเช้าและ‎
ช่วงบ่าย‎
 
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ‎
ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง ‎
1‎,‎500 ‎เมตร‎
 
ผลไม้ขนาดเล็กต่าง ๆ นอก‎
จากนี้ยังกินแมลง และตัว‎
หนอนด้วย‎
 
    
 
 
 
นกตีทอง‎
 
มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ แต่อาจจะ‎
พบเป็นฝูงใหญ่ตามต้นไม้ที่มีผลสุก มักจะ‎
เกาะตามยอดไม้หรือกิ่งไม้แห้งแล้วส่ง‎
เสียงร้องทุ้มกังวาน‎“‎ต๊ง‎-‎ต๊ง‎” ‎ติดต่อกัน‎
คล้ายเสียงคนกำลังตีเหล็ก มักจะร้อง‎
ตลอดทั้งวัน แต่จะร้องบ่อยในช่วงเช้า‎
และช่วงเย็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสม‎
พันธุ์‎
 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง ‎
ชายป่า สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ‎
พบได้ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความ‎
สูง ‎915 ‎เมตร‎
 
ผลไม้สุกต่าง ๆ‎