รายงานแสดงลักษณะทั่วไปของนกในเขตภาคเหนือตอนบน
 
 
หน้า‎
 
 
26-Oct-2021
  
1
 
   
  
 
 
ชื่อนก‎
ลักษณะทั่วไปของนก‎
 
 
 
นกกระทาทุ่ง‎
 
จะงอยปากค่อนข้างอ้วนสีดำ คอค่อนข้างสั้น ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางสั้น ลำตัวอ้วน ขาค่อนข้างสั้น ‎
ขาและนิ้วเท้าสีเหลือง ตัวผู้ ‎: ‎บริเวณคอและคางสีขาว ขนบริเวณหูสีขาว ใต้ตามีแถบสีดำพาดจาก‎
โคนจะงอยปากไปทางด้านข้างของคอ มีคิ้วสีดำ บริเวณอก ท้องตอนหน้า และช่วงไหล่สีดำ มีลายจุด‎
ขนาดใหญ่กระจายทั่วไป โคนปีก ตะโพก และขนคลุมโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง หางสีดำมีลาย‎
แถบเล็ก ๆ สีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยมีเดือยที่แข้ง ตัวเมีย ‎: ‎ลักษณะและสีสันคล้ายนกตัวผู้ ‎
แต่แถบใต้ตามีสีน้ำตาล คอด้านบนและช่วงไหล่สีดำมีลายแถบสีน้ำตาล ตะโพก ขนคลุมโคนขนหาง‎
ด้านบน และหางมีแถบกว้างสีดำสลับกับแถบเล็กสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล คอ อก และท้องมี‎
แถบสีดำ ตัวเต็มวัยไม่มีเดือยที่แข้ง‎
 
  
 
 
นกโพระดกคาง‎
เหลือง‎
 
คางและคอสีเหลือง คอตอนล่างสีเทาแกมขาว หน้าผากและกระหม่อมตอนท้ายสีแดง กระหม่อมตอน‎
หน้าสีเหลือง มีแถบคาดตาใหญ่สีดำ ชนิดย่อย ‎ramsayi ‎และ ‎trangensis ‎ขนบริเวณหูสีดำมีลายขีดสี‎
ขาว ชนิดย่อย ‎franklinii ‎ขนคลุมหูสีขาวและมีแถบตาสีดำชัดเจนกว่า ขนปกคลุมลำตัวเป็นสีเขียว ทั้ง‎
สองเพศมีลักษณะและสีสันเหมือนกัน‎
 
  
 
 
นกโพระดกหน้าผาก‎
ดำ‎
 
มีขนาดเล็กกว่านกโพระดกชนิดอื่น ขนบนหัวและกระหม่อมมีสีฟ้า หน้าผากสีดำ มีแถบคาดตาสีดำ ขน‎
บริเวณหูมีสีฟ้า มีแถบสีเหลืองที่มุมปากต่อเนื่องด้วยแถบสีแดง ด้านข้างท้ายทอยมีแถบสีแดงเล็ก ๆ ‎
คอสีฟ้ามีจุดสีดำเรียงเป็นแถบบาง ๆ ขนปกคลุมลำตัวเป็นสีเขียว นกทั้งสองเพศมีลักษณะและสีสัน‎
เหมือนกัน‎
 
  
 
 
นกตีทอง‎
 
จะงอยปากสีดำ ลำตัวด้านบนสีเขียว หน้าผากสีแดง กระหม่อมตอนหน้าสีดำ ใบหน้าสีดำ มีคิ้วและ‎
แถบใต้ตาสีเหลือง คางและคอตอนบนสีเหลือง คอตอนล่างมีแถบสีแดงคาด อกตอนบนสีเหลือง อก‎
ตอนล่างสีเขียวอมเหลืองมีลายขีดสีเขียว แข้งและเท้าสีแดง นิ้วเท้ายื่นไปข้างหน้า ‎2 ‎นิ้วและยื่นไป‎
ข้างหลัง ‎2 ‎นิ้ว ทั้งสองเพศมีสีสันเหมือนกัน นกตัวไม่เต็มวัย ลำตัวด้านบนและหัวมีสีเขียว บริเวณที่‎
เป็นสีเหลืองจะซีดกว่า อกตอนบนสีเทา ลายขีดที่อกตอนล่างและท้องเป็นสีเทาแกมเขียว‎
 
  
 
 
นกตะขาบทุ่ง‎
 
จะงอยปากสีดำ ขณะเกาะพักจะเห็นขนปกคลุมลำตัวสีค่อนข้างคล้ำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว‎
คล้ำ ลำตัวด้านล่างสีม่วงแกมน้ำตาล คอและอกตอนบนมีลายขีดเล็ก ๆ สีเขียวอมฟ้ากระจายห่าง ๆ ‎
ขณะบินจะเห็นปีกและหางมีสีฟ้าสดสลับกับสีน้ำเงินเข้ม ทั้งสองเพศมีสีสันเหมือนกัน‎